27-30 November 2018
RXL
Europe/Moscow timezone
Starts 27 Nov 2018 09:30
Ends 30 Nov 2018 18:00
Europe/Moscow
RXL
Conference-hall