Latest Results

Europe/Moscow
Konstantin Mikhaylov (ITEP, JINR)
    • 12:00 14:00
      Present: Pavel Batyuk, Olga Kodolova, Igor Lokhtin, Ludmila Malinina, Konstantin Mikhaylov, Grigory Nigmatkulov, Gleb Romanenko, Mariya Cheremnova, Anna Romanova, Eugenia Khyzhniak 2h