Latest Results

Thursday, 10 September 2020 - 12:00


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
10 Sep 2020
AM
PM
12:00 Present: Pavel Batyuk, Olga Kodolova, Igor Lokhtin, Ludmila Malinina, Konstantin Mikhaylov, Grigory Nigmatkulov, Gleb Romanenko, Mariya Cheremnova, Anna Romanova, Eugenia Khyzhniak   ()