Organizing Committee


Korenkov V.V. - Chairman
Adam Gh. - Vice-Chairman
Hnatich M. - Vice-Chairman
Podgainy D.V. - Scientific Secretary
Adam S.
Ayriyan A. S.
Aristarkhova M.V.
Busa J.
Derenovskaya O.Yu
Grigoryan H.
Katraseva T.I.
Rudneva E.M.
Rumyantseva O.Yu.
Streltsova O.I.
Strizh T.A.
Torosyan A.G.
Torosyan Sh.G.
Vorontsov A.S.
Zaikina A.G.
Zaikina T.N.
Zrelov P.V.
Zuev M.I.