Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛФВЭ)

Managers

  • Alexander Cheplakov
  • Anna Rassadova
  • DMITRY PESHEKHONOV
  • Natalia Molokanova
  • Oleg Belov
  • Roumen Tsenov
  • Vasilisa Shevtsova
  • Vladimir Kekelidze
  • Vladimir Morozov
  • Yury Potrebenikov