Лаборатория физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛФВЭ)

Managers

 • Alexander Cheplakov
 • Anna Rassadova
 • DMITRY PESHEKHONOV
 • Ilia Slepnev
 • Natalia Molokanova
 • Oleg Belov
 • Roumen Tsenov
 • Vasilisa Shevtsova
 • Vladimir Kekelidze
 • Vladimir Morozov
 • Yury Potrebenikov