Oct 2 – 3, 2023
Europe/Belgrade timezone

Lecture Recordings

Day 1 

  • part1 (Welcome, A.Ayala),
  • part2 (I.Tserruya, V.Riabov)
  • part3 (G.Feofilov, V.Kolesnikov)
  • part4 (V.Lebedev, O.Rogachevskiy)

Day 2