Feb 19 – 23, 2024
Dubna
Europe/Moscow timezone

Plenary Speakers

Konstantin Alkalaev (Lebedev Physical Institute, Moscow) 

Andrei Barvinsky (Lebedev Physical Institute, Moscow)

Michael Bordag (BLTP JINR, Dubna)

Sergey Derkachov (Steklov Mathematical Institute, St. Petersburg Department)

Dmitri Fursaev (BLTP JINR, Dubna)

Dmitri Gal'tsov (Moscow State University) *

Alexei Isaev (BLTP JINR, Dubna)

Evgeny Ivanov (BLTP JINR, Dubna)

Dmitri Kazakov (BLTP JINR, Dubna)

Andrei Mironov (Lebedev Physical Institute, Moscow)

Zoran Rakic (University of Belgrade)

Radoslav Rashkov (Sofia University)

Alexei Rosly (Skoltech & ITTP & HSE, Moscow)

Andrei Shafarevich (Moscow State University)

Konstantin Stepanyantz (Moscow State University)

Sergey Sushkov (Kazan Federal University)

Valeriy Tolstoy (SINP, Moscow)

Mikhail Vasiliev (Lebedev Physical Institute, Moscow)

Mikhail Volkov (University of Tours)

Yurii Zinoviev (IHEP, Protvino) *

Andrei Zotov (Steklov Mathematical Institute, Moscow)

___________________________________________________

* was unable to perform due to illness