Organizing Committee

Vladislav Rozhkov (DLNP) - chairman

Demezhan Myktybekov (VBLHEP)

Igor Pelevanyuk (MLIT)

Regina Kozhina (LRB)

Olga Korotchik (ICD)

Kirill Berestov (FLNR)

Evgenii Mardyban (BLTP)

Ksenia Alishina (VBLHEP)

Anna Rybakova (UC)