Organizers

O.V. Teryaev - chairman

E. E. Kolomeitsev - scientific secretary

I.G. Pirozhenko

Yu. N. Polyakova - secretary

G.Yu. Prokhorov

D. N. Voskresensky