10-16 July 2022
Yerevan, Armenia
Europe/Moscow timezone