26 September 2021 to 2 October 2021
"Dubna" Resort Hotel
Europe/Moscow timezone

Program Committee

Meshkov I. N. (JINR) — Chairman

Gavrish Yu. N. (JSC NIIEFA)

Sharkov B. Yu. (JINR) — Co-Chairman

Zavyalov N. V. (RFNC-VNIIEF)

Philippov A. V. (JINR) — Scientific Secretary

Parkhomchuk V. V. (BINP SB RAS)

Ahmanova E. V. (JINR) — Secretary

Feshchenko A. V. (INR RAS)

Ivanov S. V. (IHEP, NRC KI)

Kulevoy T. V. (ITEP, NRC KI)

Polozov S. M. (NRNU MEPhI)

Ovsyannikov D. A. (SPBU)

Korchuganov V. N. (NRC KI)

Kravchuk L. V. (INR RAS)

Levichev E. B. (BINP SB RAS)

Lebedev O. N. (IHEP, NRC KI