Organizing Committee

Organizing Committee (JINR)

 • Korenkov V.V. - Chairman
 • Strizh T.A. - Vice-Chairman
 • Podgainy D.V. - Scientific Secretary
 • Adam S.
 • Aristarkhova M.V.
 • Belov O.V.
 • Grafov A.N.
 • Katraseva T.I.
 • Korotchik O.M.
 • Kutovsky N.A.
 • Lukyanov S.O.
 • Mazhitova E.
 • Nechaevskiy A.V.
 • Pelevanyuk I.S.
 • Rumyantseva O.Yu.
 • Stankus D.B.
 • Streltsova O.I.
 • Torosyan Sh.G.
 • Voitishin N.N.
 • Vorontsov A.S.
 • Zaikina A.G.
 • Zaikina T.N.
 • Zrelov P.V.
 • Zuev M.I.