Organizing Committee

 

 • Korenkov V.V. - Chairman
 • Strizh T.A. - Vice-Chairman
 • Voytishin N.N. - Scientific Secretary
 • Adam S.
 • Belova O.N.
 • Chashina M.N.
 • Derenovskaya O.Yu.
 • Grafov A.N.
 • Katraseva T.I.
 • Kutovsky N.A.
 • Lukyanov S.O.
 • Mazhitova E.
 • Nechaevskiy A.V.
 • Pelevanyuk I.S.
 • Podgainy D.V. 
 • Rumyantseva O.Yu.
 • Stankus D.B.
 • Streltsova O.I.
 • Vorontsov A.S.
 • Voytishina E.N.
 • Zaikina A.G.
 • Zaikina T.N.
 • Zrelov P.V.
 • Zuev M.I.