Organizing Committee

Organizing Committee


Korenkov V.V. - Chairman
Adam Gh. - Vice-Chairman
Hnatich M. - Vice-Chairman
Podgainy D.V. - Scientific Secretary
Adam S.
Adamov G.
Aristarkhova M.V.
Ayriyan A. S.
Bashashin M.
Belyakov D.
Bondyakov A.
Busa J.
Butenko Yu.
Derenovskaya O.Yu
Dolbilov A.
Grafov A.
Grigoryan H.
Katraseva T.I.
Kirakosyan M.
Kondratyev A.
Matveyev M.
Mayorov A.
Mazhitova Ye.
Nechaevskiy A.
Pelevanyuk I.
Plyashkevich M.
Polyushkevich A.
Rudneva E.M.
Rumyantseva O.Yu.
Streltsova O.I.
Strizh T.A.
Torosyan A.G.
Torosyan Sh.G.
Vorontsov A.
Voytishin N.
Zaikina A.G.
Zaikina T.N.
Zrelov P.V.
Zuev M.I.