Oct 20 – 23, 2020
VBLHEP, JINR, Dubna, RUSSIA
Europe/Moscow timezone

Organizing Committee

Victor Matveev co-chairman
Grigory Trubnikov co-chairman
Vladimir Kekelidze  co-chairman
Alexander Sorin  co-chairman

Alexander Cheplakov
Vyacheslav Golovatyuk
Mikhail Kapishin
Adam Kisiel
Yaroslav Klopot
Vadim Kolesnikov
Anna Maksimchuk
Yury Potrebenikov
Victor Riabov
Oleg Teryaev
Itzhak Tserruya  

Natalia Molokanova scientific secretary 
Olga Belova secretary (visa and transportation support)

 

Program Committee

Mikhail Kapishin
Adam Kisiel

Victor Riabov
Oleg Teryaev
Itzhak Tserruya