Organizing Committee

 • Korenkov V.V. - Chairman
 • Strizh T.A. - Vice-Chairman
 • Shmatov S.V. - Vice-Chairman
 • Derenovskaya O.Yu. - Scientific Secretary
 • Dokalenko N. M.
 • Kalagin I.I.
 • Katraseva T.I.
 • Makhalkin A.N.
 • Mazhitova Ye.
 • Nechaevskiy A.V.
 • Pelevanyuk I.S.
 • Podgainy D.V. 
 • Priakhina D.I.
 • Prikhodko A.V.
 • Rumyantseva O.Yu.
 • Saktaganov N.
 • Sokolov I.A.
 • Stankus D.B.
 • Streltsova O.I.
 • Vorontsov A.S.
 • Voytishin N.N.
 • Zaikina A.G.
 • Zaikina T.N.
 • Zrelov P.V.
 • Zuev M.I.